• A támogatói intézményrendszer módosulása (Miniszterelnökség-Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság)
 • A 3.4.1.1. I . Agrár-környezetgazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek 1. pontban: A támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét helyett hatálybalépését követően agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni.
 • A 3.4.1.1. V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények rész 16. pontja az alábbira módosult: A horizontális szántó tematikus előíráscsoportban az alapcsomagban kötelezően előírt zöldtrágyázás, istállótrágya, baktériumtrágya kijuttatása alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, amelyeken a teljes támogatási időszak alatt a teljes területen , évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik és/vagy zöldugarként kerül hasznosításra.
 • A 3.4.1.1. V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények rész kiegészült az új 25, 26. pontokkal, így a fejezet további számozása is eltolódik. Az új 25, 26. pontok: (25) A szántóföldi tematikus előíráscsoportok esetében, amennyiben a támogatást igénylő, szántó területen VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások támogatása (továbbiakban VP NTB támogatás) keretében gyepet telepít, a gyeptelepítéssel érintett, ideiglenes gyep hasznosítású területek, valamennyi választott, továbbá a vetésszerkezetre, a tápanyaggazdálkodási terv készítésre, zöldtrágyanövény termesztésre,istállótrágya vagy baktériumtrágya kijuttatására, növényvédőszer-mentes táblaszegélyre, vetésszerkezetre, középmély lazításra, valamint, partvonallal érintkező füves mezsgye kialakítására vonatkozó (kötelező) előírások betartása alól mentesülnek. (26) A VP NTB keretében elvégzett gyeptelepítés elvégzését és bejelentését követően a gyeptelepítéssel érintett, ideiglenes gyep hasznosítású területek vonatkozásában kizárólag az adott tematikus előíráscsoport alapcsomagjához rendelt támogatási összeg kifizetésére jogosult a támogatott. A VP NTB valamint legalább 20% zöldugar tartása.” választható előírás teljesítése szempontjából beszámítható a szálas pillangós takarmánynövény részarányba 51. Egy adott táblán a szálas pillangós takarmánynövények füves illetve egyéb keveréke abban az esetben fogadható el a vetésszerkezeti vállalás szempontjából szálas pillangós takarmánynövénynek, amennyiben a pillangós növények csíraszám részaránya a füves keverékben eléri a legalább 25%-ot. A csíraszám a helyszíni ellenőrzés során a gazdálkodási napló alapján kerül leellenőrzésre. 52. Azon táblákat, melyeken a teljes gazdálkodási időszak alatt szántóföldi növénytermesztés zajlik, de ezen tevékenység ellenére is az ötödik gazdálkodási évre a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1307/2013/EU rendelet ( 2013. december 17. ) 4. cikk alapján állandó gyepnek minősül, az ötödik gazdálkodási évben is szántóföldi növénytermesztés feltételrendszerének megfelelő területként kerül figyelembe vételre.
 • A 3.4.1.1. VI. Ültetvény kivágása és újratelepítése rész 7. pontja az alábbira módosul: Ha az ültetvény kivágás anélkül történt, hogy a támogatást igénylő a kivágott, támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét újratelepíti, akkor a 6. pont szerinti bejelentést követő 12 hónapon belül a visszatelepítés nélkül kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az Államkincstárnak.
 • A 3.4.1.1. VI. Ültetvény kivágása és újratelepítése rész 14. pontja az alábbira módosul: A támogatási időszak folyamán az adott évi ültetvény kivágás és telepítés bejelentésére vonatkozó kérelem beadásának a határideje az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határideje. Az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejét követően benyújtott kérelmeket az Államkincstár a következő naptári évre veszi figyelembe
 • A 3.4.1.1. VIII. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok 20., 21. pontjai az alábbi szövegre módosulnak: 20. A kötelezettség átvevőjének a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján kibocsátott támogatói okirat hatálybalépését követően az adott területre vonatkozóan az egységes kérelemmel együtt kifizetési kérelmet kell benyújtania az Államkincstárhoz. Ha a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemről hozott támogatói okirat hatálybalépése adott év április 15-ig nem történik meg, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadására vonatkozó kérelemben foglalt területadatoknak megfelelően, a valóságnak megfelelően kell kitölteni és benyújtani. 21. A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtási időszakot követő 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtási időszakot követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat hatálybalépéséig.
 • A 3.4.1.1. IX. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai 3. pont kiegészül egy új b) alponttal: b) a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vissza nem telepített ültetvény területek;
 • A 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend harmadik bekezdése az alábbi módon egészül ki: Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére.
 • A 7. További információk fejezetnek a támogatást igénylő elhalálozására vonatkozó része az alábbi módon módosul: Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat hatálybalépését megelőzően, úgy függő jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban megnevezni azt a személyt, aki teljesíti a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket. Amennyiben az örökös az eljáró hatóság felhívása ellenére – a megadott határidőn belül – nem nyilatkozik, a támogatási jogviszony nem jön létre
 • A támogatói okiratban a felhívás módosulásai átvezetésre kerültek.
 • A támogatói okiratban az alábbira módosul az indoklás rész első bekezdése: A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10 napon belül az agrárminiszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.
 • A támogatói okirat záró rendelkezések részében módosul a támogatói intézményrendszer megnevezése a harmadik bekezdésben, továbbá az alábbi megfogalmazás került átvezetésre: Amennyiben a megvalósítani tervezett projekt kapcsán az adott szolgáltatásra vagy az adott építési beruházásra vagy az adott beszerzésre megítélt támogatási összeg eléri vagy meghaladja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (3) bekezdésében meghatározott összegek valamelyikét – tekintettel a leválasztásra és az egybeszámításra vonatkozó előírásokra -, a kedvezményezettnek közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia abban az esetben is, ha egyébként nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására. Jelen esetben a Kedvezményezett, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonására vonatkozó előírások figyelembe vételével köteles eljárni! Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan minden a Kbt. 5. § (3) bekezdésében meghatározott összeget elérő vagy azt meghaladó összegű támogatott projekt kedvezményezettje közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett!
 • Módosul a felhívás 17. a/ mellékletének Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 1. pontja: Amennyiben az adott évi ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem tartotta be: – az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott követelmények (HMKÁ), vagy – az 1306/2013/EU rendelet II. melléklete alapján meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) valamelyikét, úgy a már igénybe vett támogatási összeget, a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet alapján meghatározott jogkövetkezmény mértékével azonos mértékben, a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. Amennyiben az adott évi ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem tartotta be – a HMKÁ, és a JFGK kivételével – bármely egyéb a felhívásban meghatározott referenciaelemek valamelyikét, akkor az érintett táblára jutó adott évi kifizetési kérelme elutasításra kerül.
 • Kiegészül a felhívás 17. a/ mellékletének a tematikus előíráscsoportra vonatkozó meg nem felelés jogkövetkezményei rész 4., 5. pontja – Amennyiben pályázati felhívás 3.4.1.1. V. 14.) pontja szerinti a zöldugarra vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés kerül megállapításra – valamint módosul a tematikus előíráscsoportra vonatkozó meg nem felelés jogkövetkezményei rész 13. pontja, és kiegészül a 14. ponttal: 13. Az ültetvény művelési ág esetén a támogatást igénylő az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a támogatásból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a támogatott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha a) a támogatást igénylő az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig újratelepítésre nem került ültetvény területére kifizetési kérelmet nyújt be; b) nem tesz eleget ba) az ültetvény kivágására vonatkozó, vagy bb) az ültetvény újratelepítésére vonatkozó bejelentési kötelezettségének; c)a támogatást igénylő 12 hónapon belül nem végzi el az ültetvény újratelepítését; d)a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen található ültetvény egy részének kivágásakor a bejelentéskor feltüntetett ültetvénycsoporttól eltérően, más ültetvénycsoportba tartozó növény kerül újratelepítésre a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül. 14. Ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen található ültetvény részének vagy egészének kivágását követően, az érintett kötelezettségvállalással egybefüggő terület vonatkozásában – nem került benyújtásra az ültetvény visszatelepítésének bejelentésével kapcsolatban meghatározott határidőn belül az ültetvény kivágásával összefüggő részleges visszavonási kérelem, és nem a teljes kivágott területen történik az újratelepítés a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül; vagy – benyújtásra került az ültetvény visszatelepítésének bejelentésével kapcsolatban meghatározott határidőn belül az ültetvény kivágásával összefüggő részleges visszavonási kérelem, de nem az abban bejelentett kötelezettségvállalással érintett teljes területén történik az újratelepítés, a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül. akkor az újratelepítéssel nem érintett terület kizárásra kerül és a kizárt területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
 • Kiegészül a felhívás 18. sz mellékletének (Fogalomtár) 63. pontja: Szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposzt: a 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet szerint meghatározott – mezőgazdasági felhasználás céljából engedélyköteles – anyag, amely alól kivételt képez a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet szerinti külön jogszabály előírásainak megfelelő komposztálás útján előállított termésnövelő anyag;

 

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp4-1011-16-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-felhvs-