• A támogatói intézményrendszer módosulása (Miniszterelnökség-Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság)
 • Módosult a felhívás 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek fejezetében az alábbi szöveg: A támogatás feltétele a felhívás 3.4. pontjában vállalt tevékenységek betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt.
 • Technikai módosítás történt a felhívás 3.1.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2. fejezeteinek megszövegezésében.
 • A 3.4.1.1. I . Agrár-környezetgazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek 1. pontban: A támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét helyett hatálybalépését követően agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni.
 • A 3.4.1.1. V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények rész 16. pontja az alábbira módosult: A horizontális szántó tematikus előíráscsoportban az alapcsomagban kötelezően előírt zöldtrágyázás, istállótrágya, baktériumtrágya kijuttatása alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, amelyeken a teljes támogatási időszak alatt a teljes területen , évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik és/vagy zöldugarként kerül hasznosításra.
 • A 3.4.1.1. V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények rész kiegészült az új 25, 26. pontokkal, így a fejezet további számozása is eltolódik. Az új 25, 26. pontok: (25) A szántóföldi tematikus előíráscsoportok esetében, amennyiben a támogatást igénylő, szántó területen VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások támogatása (továbbiakban VP NTB támogatás) keretében gyepet telepít, a gyeptelepítéssel érintett, ideiglenes gyep hasznosítású területek, valamennyi választott, továbbá a vetésszerkezetre, a tápanyaggazdálkodási terv készítésre, zöldtrágyanövény termesztésre,istállótrágya vagy baktériumtrágya kijuttatására, növényvédőszer-mentes táblaszegélyre, vetésszerkezetre, középmély lazításra, valamint, partvonallal érintkező füves mezsgye kialakítására vonatkozó (kötelező) előírások betartása alól mentesülnek. (26) A VP NTB keretében elvégzett gyeptelepítés elvégzését és bejelentését követően a gyeptelepítéssel érintett, ideiglenes gyep hasznosítású területek vonatkozásában kizárólag az adott tematikus előíráscsoport alapcsomagjához rendelt támogatási összeg kifizetésére jogosult a támogatott. A VP NTB keretében eltelepített ideiglenes gyep területe a vetésszerkezeti előírások vonatkozásában nem számítódik hozzá az 5 éves vetésszerkezeti részarányokhoz.
 • A 3.4.1.1. V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények rész korábbi 39. jelenlegi 41. pontja az alábbi módon egészül ki: Az ideiglenes gyep hasznosítási kód csak gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok esetében vagy VP NTB támogatás keretében telepített gyep esetén támogatható
 • A 3.4.1.1. V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények rész kiegészül az új 58,59,60. pontokkal: (58) Amennyiben a támogatást igénylő a kifizetési igénylésében vegyes hasznosítást jelöl meg egy adott táblára és a vegyes hasznosítás alábontásaiban jelölt növények összetétele megegyezik a Pályázati Felhívás 19. sz mellékletében megfogalmazott szálas pillangós takarmánynövény összetételével, ez esetben a tábla „ A vetésszerkezetben évente legalább 15 % szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5 % zöldugar tartása. / A vetésszerkezetben évente legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 20% zöldugar tartása.” választható előírás teljesítése szempontjából beszámítható a szálas pillangós takarmánynövény részarányba. (59) Egy adott táblán a szálas pillangós takarmánynövények füves illetve egyéb keveréke abban az esetben fogadható el a vetésszerkezeti vállalás szempontjából szálas pillangós takarmánynövénynek, amennyiben a pillangós növények csíraszám részaránya a füves keverékben eléri a legalább 25%-ot. A csíraszám a helyszíni ellenőrzés során a gazdálkodási napló alapján kerül leellenőrzésre. (60) Azon táblákat, melyeken a teljes gazdálkodási időszak alatt szántóföldi növénytermesztés zajlik, de ezen tevékenység ellenére is az ötödik gazdálkodási évre a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1307/2013/EU rendelet ( 2013. december 17. ) 4. cikk alapján állandó gyepnek minősül, az ötödik gazdálkodási évben is szántóföldi növénytermesztés feltételrendszerének megfelelő területként kerül figyelembe vételre.
 • A 3.4.1.1. VI. Ültetvény kivágása és újratelepítése rész 7. és 14. pontjai módosulnak az alábbiak szerint: 7. Ha az ültetvény kivágás anélkül történt, hogy a támogatást igénylő a kivágott, támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét újratelepíti, akkor a (6) bekezdés szerinti bejelentést követő 12 hónapon belül a visszatelepítés nélkül kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az Államkincstárnak. 14. A támogatási időszak folyamán az adott évi ültetvény kivágás és telepítés bejelentésére vonatkozó kérelem beadásának a határideje az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határideje. Az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejét követően benyújtott kérelmeket az Államkincstár a következő naptári évre veszi figyelembe.
 • Törlésre került a 3.4.1.1. VII. A támogatást igénylő által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános szabályai 2. pontjának alábbi szövegrésze: Kivételt képez, ha a támogatásra jogosult az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások című pályázati felhívás alapján nyújtandó támogatás keretében (továbbiakban: élőhelyfejlesztési beruházás) jelen felhívás alapján szántó előíráscsoportban támogatott területen gyepet telepít. Ezen tematikus előíráscsoport váltásra vonatkozó változás bejelentést kizárólag az elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki és elektronikus úton nyújtható be az Kincstárhoz.
 • A 3.4.1.1. VIII. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok 20., 21. pontjai az alábbi szövegre módosulnak: (20) A kötelezettség átvevőjének a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján kibocsátott támogatói okirat hatálybalépését követően az adott területre vonatkozóan az egységes kérelemmel együtt kifizetési kérelmet kell benyújtania az Államkincstárhoz. Ha a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemről hozott támogatói okirat hatálybalépése adott év április 15-ig nem történik meg, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadására vonatkozó kérelemben foglalt területadatoknak megfelelően, a valóságnak megfelelően kell kitölteni és benyújtani. (21) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtási időszakot követő 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtási időszakot követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat hatálybalépéséig.
 • A 3.4.1.1. IX. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai 3. pont kiegészül egy új c) alponttal: a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vissza nem telepített ültetvény területek
 • A 3.4.1.1. X. Ellenőrzés rész 15. pontja törlésre kerül, valamint a 13. pontja az alábbiak szerint módosul: A legeltetési sűrűség számításakor az állatsűrűséget az összes legeltetett állat éves átlaglétszáma alapján meghatározott állategység és a tematikus előíráscsoporton belül legeltetettnek jelölt összterület hányadosaként határozzuk meg.
 • A 3.4.1.1. X. Ellenőrzés rész 15. pont törlése miatt a számozás tolódik, így a jelenlegi 22. pontban való hivatkozás is javítva lett.
 • A 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend harmadik bekezdése az alábbi módon egészül ki: Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére.
 • Az 5.1. Támogatás formája fejezet I. Kifizetési kérelem benyújtása részében a 2 b) pontból törlésre került az alábbi mondat: Gyeptelepítés élőhelyfejlesztési beruházás esetén a terület megfeleltethető jelen felhívás szerinti Horizontális gyep tematikus előíráscsoportjának.
 • A 7. További információk fejezetnek a támogatást igénylő elhalálozására vonatkozó része az alábbi módon módosul: Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat hatálybalépését megelőzően, úgy függő jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban megnevezni azt a személyt, aki teljesíti a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket. Amennyiben az örökös az eljáró hatóság felhívása ellenére – a megadott határidőn belül – nem nyilatkozik, a támogatási jogviszony nem jön létre.
 • A felhíváshoz tartozó Általános Szerződési Feltételekben átvezetésre kerültek a felhívás és mellékleteiben lévő módosítások.
 • Módosul a felhívás 18. a/ mellékletének Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 1. pontja: Amennyiben az adott évi ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem tartotta be: – az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott követelmények (HMKÁ), vagy – az 1306/2013/EU rendelet II. melléklete alapján meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) valamelyikét, úgy a már igénybe vett támogatási összeget, a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet alapján meghatározott jogkövetkezmény mértékével azonos mértékben, a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. Amennyiben az adott évi ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem tartotta be – a HMKÁ, és a JFGK kivételével – bármely egyéb a felhívásban meghatározott referenciaelemek valamelyikét, akkor az érintett táblára jutó adott évi kifizetési kérelme elutasításra kerül.
 • Kiegészül a felhívás 18. a/ mellékletének a tematikus előíráscsoportra vonatkozó meg nem felelés jogkövetkezményei rész 4., 5. pontja – Amennyiben pályázati felhívás 3.4.1.1. V. 14.) pontja szerinti a zöldugarra vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés kerül megállapításra – valamint módosul a tematikus előíráscsoportra vonatkozó meg nem felelés jogkövetkezményei rész 13. pontja, és kiegészül a 14. ponttal: 13. Az ültetvény művelési ág esetén a támogatást igénylő az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a támogatásból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a támogatott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha a) a támogatást igénylő az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig újratelepítésre nem került ültetvény területére kifizetési kérelmet nyújt be; b) nem tesz eleget ba) az ültetvény kivágására vonatkozó, vagy bb) az ültetvény újratelepítésére vonatkozó bejelentési kötelezettségének; c)a támogatást igénylő 12 hónapon belül nem végzi el az ültetvény újratelepítését; d)a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen található ültetvény egy részének kivágásakor a bejelentéskor feltüntetett ültetvénycsoporttól eltérően, más ültetvénycsoportba tartozó növény kerül újratelepítésre a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül. 14. Ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen található ültetvény részének vagy egészének kivágását követően, az érintett kötelezettségvállalással egybefüggő terület vonatkozásában – nem került benyújtásra az ültetvény visszatelepítésének bejelentésével kapcsolatban meghatározott határidőn belül az ültetvény kivágásával összefüggő részleges visszavonási kérelem, és nem a teljes kivágott területen történik az újratelepítés a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül; vagy – benyújtásra került az ültetvény visszatelepítésének bejelentésével kapcsolatban meghatározott határidőn belül az ültetvény kivágásával összefüggő részleges visszavonási kérelem, de nem az abban bejelentett kötelezettségvállalással érintett teljes területén történik az újratelepítés, a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül. akkor az újratelepítéssel nem érintett terület kizárásra kerül és a kizárt területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
 • Módosult az 1. sz. mellékletben a 73. előírás szövege – 20% évelő szálas pillangós takarmánynövény · Módosult az 1. sz. mellékletben a 104. előírás szövege: A tematikus előíráscsoporttal érintett teljes területen évelő növénykultúrák (szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve ideiglenes gyep) termesztése, vagy a következő vetésszerkezet betartása fővetésű növények tekintetében: legalább 30% kalászos gabona, legalább 20% évelő szálas pillangós takarmánynövény (évelő szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke), legalább 20% zöldugar, egyéb kultúra legfeljebb 20 %. Az előírást 100 ha alatti tematikus előíráscsoportba vont terület esetén 5 év alatt, 100 ha felett pedig évente kell teljesíteni.
 • Módosult az 1. sz. mellékletben a 205. és a 227. előírás szövege: A vetésszerkezetben évente legalább 20% évelő szálas pillangós
 • Módosult a 18 b. számú melléklet 16., 73., 104.,130., 156., 183., 184., 204., 205., 226., 227., soraiban a szankció szintje (tematikus előíráscsoport), valamint átvezetésre kerültek az 1- sz mellékletnél ismertetett módosítások, továbbá javítva lett a 217-nél az előírás típusa (ZA).
 • Kiegészül a felhívás 19. sz mellékletének (Fogalomtár) 76. pontja: Szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposzt: a 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet szerint meghatározott – mezőgazdasági felhasználás céljából engedélyköteles – anyag, amely alól kivételt képez a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet szerinti külön jogszabály előírásainak megfelelő komposztálás útján előállított termésnövelő anyag.

 

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-felhvs-