A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
(székhelye: 1118 Budapest, Villányi út 35-43.)
Küldöttgyűlésének szavazati jogú választott küldöttjeként
tisztelettel meghívjuk
a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Küldöttgyűlésére,
melyet a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Ügyvezető Elnöksége
2022. május 15. napja (vasárnap) 08.00 órára hívott össze
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Budai Campus Dísztermébe
(1118 Budapest, Villányi út 35-43. ‘K’ épület II. emelet)
A megismételt Küldöttgyűlés időpontja változatlan helyszínen:
2022. május 19. napja (csütörtök) 10.00 óra

A Küldöttgyűlés napirendje:
1. Zöldség-gyümölcs ágazati szakmai kerekasztal
Meghívott vendég: Dr. Feldman Zsolt, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Agrárminisztérium
A kerekasztal beszélgetés témakörei:
1) Energiapiaci kilátások, valamint a megújuló energia és a termálenergia hasznosítás fejlesztésének lehetőségei az ágazatban.
2) A felszíni és felszín alatti vizek öntözési célú használatának hosszú távú lehetőségei és korlátai, az öntözés szabályozásának várható alakulása.
3) A mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésének irányvonalai 2023-2027 között, különös tekintettel az élelmiszeripar és az alapanyag-termelés összhangjának megteremtésére (csemegekukorica, zöldborsó, alma, meggy, stb.).

2. A FruitVeB Alapszabályának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása
Előterjesztő: Dr. Apáti Ferenc elnök és Dr. Kator Zoltán ügyvéd
Előterjesztés módja: írásbeli és szóbeli

3. A FruitVeB elnökének és alelnökeinek megválasztása
Előterjesztő: Jelölőbizottság (Alapszabály 57. pont)
Előterjesztés módja: szóbeli

4. A tagszervezetek által a FruitVeB-be delegált elnökségi tagok szavazás útján történő megerősítése

5. A FruitVeB Felügyelőbizottsága tagjainak és elnökének megválasztása
Előterjesztő: Jelölőbizottság (Alapszabály 57. pont)
Előterjesztés módja: szóbeli

6. A tisztségviselők mandátumának megállapítása

Az ülés előterjesztései a FruitVeB honlapján: www.fruitveb.hu megtalálhatóak és nyomtatva olvashatóak a FruitVeB székhelyén.
Az Alapszabály 52. pontja szerint a Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint a fele megjelent.
A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Ügyvezető Elnökségének határozata szerint határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlést ugyanezen a helyen, változatlan napirenddel 2022. május 19. napján 10.00 órakor tartjuk meg (megismételt Küldöttgyűlés). Az Alapszabály 52. pontjának rendelkezése szerint a megismételt Küldöttgyűlés az eredeti (jelen) meghívóban szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.
A Küldöttgyűlés – ha jogszabály vagy a FruitVeB Alapszabálya ettől eltérően nem rendelkezik – határozatait a jelenlévő küldöttek egyszerű szótöbbségének azonos szavazatával, nyílt szavazás útján hozza. Minden küldöttnek egy szavazata van. A FruitVeB Alapszabálya (összefüggésben azzal, hogy a Szakmaközi Szervezetkénti elismeréshez speciális jogosultságok illetik és kötelezettségek terhelik a Szakmaközi Szervezetet) lehetővé teszi, hogy amennyiben a Küldöttgyűlés konkrétan – jogszabályban, eseti vagy normatív határozatban meghatározott – szakmaközi feladat ellátásához kapcsolódó döntést hoz, annak a tagszervezetnek a legfőbb szerve, amely a küldöttet megválasztotta, a küldött részére kötelező jelleggel meghatározza, hogyan szavazzon a határozathozatal során. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. Az Alapszabály módosításához a jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szakmaközi Szervezet céljának módosításához, és a Szakmaközi Szervezet megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A küldöttgyűlés eseti jelleggel más döntésekre is előírhatja a minősített szótöbbséggel történő döntést. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A Ptk. 3:19.§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben a küldött nem szavazhat.
Megjelenésére feltétlenül számítunk! Felhívjuk figyelmét, hogy a természetes személy küldött a Küldöttgyűlésen kizárólag személyesen vehet részt, jogi személy küldött szabályos meghatalmazás útján képviseletéről gondoskodhat.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Alapszabály 49. pontjának vonatkozó rendelkezése szerint a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések szövege a FruitVeB székhelyén, a Titkárság hivatalos helyiségében tekinthető meg és olvasható a FruitVeB hivatalos honlapján (www.fruitveb.hu).
Budapest, 2022. május 06.

Dr. Apáti Ferenc s.k.
elnök

Kelemen Péter s.k.
ügyvezető igazgató

A Meghívó PDF formátumban itt tekinthető meg:

Meghivo_FruitVeB_KGY_tisztujitas_20220515-20220519