A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (székhelye: 1118 Budapest, Villányi út 35-43.) Küldöttgyűlésének szavazati jogú választott küldöttjeként tisztelettel meghívjuk a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ONLINE tartott Küldöttgyűlésére, melyet a FruitVeB Ügyvezető Elnöksége 2022. május 14. napja (szombat) 13.00 órára hívott össze.

A megismételt Küldöttgyűlés időpontja ugyancsak ONLINE: 2022. május 18. (szerda) 15.00 óra.

Csatlakozási link:

https://us06web.zoom.us/j/81628645221?pwd=V1NTaWo5QUk3akFuU2s4d1p3ZDMvQT09

A Küldöttgyűlés napirendje:

 1. Az Elnökség beszámolója a 2021. évi szakmai munkáról és a Szakmaközi Szervezet vagyoni helyzetéről
  Előterjesztő: Dr. Apáti Ferenc elnök
  Előterjesztéstípusa: írásbeli, szóbeli
 2. A Felügyelőbizottság beszámolója a Szakmaközi Szervezet 2021. évi működéséről, a Szakmaközi Szervezet 2021. évi működéséről, döntés a Felügyelőbizottság beszámolójának elfogadásáról
  Előterjesztő: Dr. Thurn László FB elnök
  Előterjesztés típusa: szóbeli
 3. A FruitVeB 2022. évi munkaprogramja
  Előterjesztők: Dr. Apáti Ferenc elnök, Gubacsi Zoltán alelnök, Kelemen Péter alelnök, Nagypéter Sándor alelnök, Sebesta Péter alelnök, Varga István alelnök
  Előterjesztés típusa: írásbeli és szóbeli

Az ülés előterjesztései a FruitVeB honlapján: www.fruitveb.hu megtalálhatóak és nyomtatva olvashatóak a FruitVeB székhelyén.
Az Alapszabály 52. pontja szerint a Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint a fele megjelent.

A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Ügyvezető Elnökségének határozata szerint határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlést ugyancsak online, változatlan napirenddel, 2022. május 18. napján 15.00 órakor tartjuk meg (megismételt Küldöttgyűlés). Az Alapszabály 52. pontjának rendelkezése szerint a megismételt Küldöttgyűlés az eredeti (jelen) meghívóban szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Küldöttgyűlés – ha jogszabály vagy a FruitVeB Alapszabálya ettől eltérően nem rendelkezik – határozatait a jelenlévő küldöttek egyszerű szótöbbségének azonos szavazatával, nyílt szavazás útján hozza. Minden küldöttnek egy szavazata van. A FruitVeB Alapszabálya (összefüggésben azzal, hogy a Szakmaközi Szervezetkénti elismeréshez speciális jogosultságok illetik és kötelezettségek terhelik a Szakmaközi Szervezetet) lehetővé teszi, hogy amennyiben a Küldöttgyűlés konkrétan – jogszabályban, eseti vagy normatív határozatban meghatározott – szakmaközi feladat ellátásához kapcsolódó döntést hoz, annak a tagszervezetnek a legfőbb szerve, amely a küldöttet megválasztotta, a küldött részére kötelező jelleggel meghatározza, hogyan szavazzon a határozathozatal során. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. Az Alapszabály módosításához a jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szakmaközi Szervezet céljának módosításához, és a Szakmaközi Szervezet megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A küldöttgyűlés eseti jelleggel más döntésekre is előírhatja a minősített szótöbbséggel történő döntést. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A Ptk. 3:19.§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben a küldött nem szavazhat.


Megjelenésére feltétlenül számítunk! Felhívjuk figyelmét, hogy a természetes személy küldött a Küldöttgyűlésen kizárólag személyesen vehet részt, jogi személy küldött szabályos meghatalmazás útján képviseletéről gondoskodhat.


Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Alapszabály 49. pontjának vonatkozó rendelkezése szerint a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések szövege a FruitVeB székhelyén, a Titkárság hivatalos helyiségében tekinthető meg és olvasható a FruitVeB hivatalos honlapján (www.fruitveb.hu).

Budapest, 2022. május 06.

Dr. Apáti Ferenc s.k.
elnök

Kelemen Péter s.k.
ügyvezető igazgató

A Meghívó PDF formátumban itt tekinthető meg:

Meghivo_FruitVeB_Kuldottgyules_20220514-20220518