A Magyar Közlönyben október 26-án jelent meg az a rendelet, amely megtiltja az október 31. után létesült napelemek betáplálását.

A Technológiai és Ipari Minisztérium közleménye szerint Az október végéig igényt bejelentők még betáplálhatják a megtermelt napenergiát villamosenergia-hálózatba, az azután igényt bejelentők saját használatra fordíthatják azt, amíg a hálózatfejlesztés tart. Az előbb elmondottakon túl jóval egyszerűbb lesz a lakossági napelemek beszerelésének engedélyeztetése, a családi kiserőmű kérelmek elbírálása 3 nap alatt megtörténhet – jelentette be Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár annak kapcsán, hogy megjelent a Magyar Közlönyben a napelemek hálózatba történő betáplálását szabályozó kormányrendelet. Mint ismert, a kormány a szankciós energiaválság miatt ugrásszerűen megnövekedett napenergia igények kiszolgálására elrendelte a villamosenergia-hálózat fejlesztését. Mivel a fejlesztés megvalósításáig tehermentesíteni és stabilizálni kell a hálózatot, az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a kormány ideiglenesen felfüggesztette a betáplálási lehetőséget az újonnan csatlakozó lakossági napelemes rendszereknél, ezzel együtt egyszerűbbé teszi a napelemes rendszerek telepítését.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a szankciók okozta energiaválságban is biztosítsa a magyar lakosság és gazdaság biztonságos energiaellátását és fenntartsa az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentést. A rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyarok a legvédettebbek az európai energiaár-emelkedéstől.  Az áram ára az unióban a második legolcsóbb a magyar családoknak. Pozsonyban a dupláját; Párizsban ás Madridban a háromszorosát; Londonban a négyszeresét; Prágában az ötszörösét; Rómában, Berlinben Brüsszelben a hatszorosát; Amszterdamban a hétszeresét fizetik az áramért a családok.

A kormány az energia intenzív iparágakban működő hazai kis és középvállalkozásokat is segíti a rezsicsökkentésben, a vállalkozásokat emellett államilag támogatott olcsó hitelekkel, kamatstoppal is védi. Emellett mind a lakosságot, mind a vállalkozásokat energiahatékonysági beruházásokra is ösztönözzük, az állam pedig hálózatfejlesztést tervez a napenergia betáplálási igények ugrásszerű növekedése miatt.

A napenergia betáplálás ideiglenes felfüggesztése nem érinti azokat a háztartásokat, akik már most élnek a betáplálás lehetőségével és akik 2022. október 31-ig benyújtják a igényüket.  Az ezt követően megtett igénybejelentések alapján telepített háztartási méretű kiserőművek a megtermelt energiát közvetlenül használhatják majd fel, anélkül, hogy a hálózatra betáplálnák a helyben fel nem használt villamosenergia felesleget. A megtermelt energia helyben történő hasznosítását többek között elektromos fűtés-hűtés, vízmelegítés vagy a napelemes rendszer mellé telepített akkumulátor használata biztosíthatja, így az akkor is rendelkezésre állhat, amikor az időjárás nem teszi lehetővé a napelemek működését. Az akkumulátorok telepítését a kormány is ösztönözni fogja, amint az európai uniós források elérhetővé válnak, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal pedig rendszeresen ellenőrzi hálózat állapotát és javaslatot tesz a betáplálás felfüggesztésének megszüntetésére – tette hozzá az államtitkár.

A betáplálás felfüggesztésével egyidejűleg egyszerűsödik a napelemek beszerelésének engedélyeztetése, gyorsabbá válik az igénybejelentés folyamata és csökken az ezzel járó adminisztráció is. A 10,8 kVA csatlakozási teljesítményű háztartási méretű kiserőművek esetén az erre kijelölt elektronikus felületen benyújtott kérelmek esetén már 3 munkanap alatt megtörténhet a műszaki terv elbírálása.  Így a lakossági napelemek kapacitása tovább növekedhet, a hálózat az eddiginél lényegesen több zöld energiát tud befogadni, ami a jelenlegi energiaválság alatt és hosszútávon is a magyar háztartások energiával való biztonságos ellátását szolgálja.

A vonatkozó kormányrendeletek itt olvashatók:

A Kormány 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.  (X.  19.) Korm. rendelet 5.  § (4)–(6)  bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérően csak az  a  háztartási méretű kiserőmű helyezhető üzembe, amely kizárólag saját villamosenergia-fogyasztásának kielégítése érdekében termel villamos energiát, az  így üzembe helyezett háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának lehetősége ideiglenesen felfüggesztésre kerül.

(2) A 2022. október 31. napját megelőzően tett igénybejelentések alapján megvalósított háztartási méretű kiserőművek a közcélú hálózatra feltáplálhatnak.

(3) A közcélú hálózati betáplálást korlátozó műszaki megoldás részletszabályait az elosztói szabályzat tartalmazza.

(4) E rendelet alkalmazásában igénybejelentésnek minősül a hálózati engedélyes ügyfélszolgálatán vagy ügyintézésre szolgáló internetes felületén az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, illetve űrlapon – az érintett felhasználási hely azonosítóját és felhasználóját is tartalmazó – elektronikus vagy papír alapon megtett, háztartási méretű kiserőmű létesítésére vagy bővítésére irányuló nyilatkozat.

2. § Az 1.  § (1)–(2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően feltáplálhat a  közcélú hálózatra azon 2022. október 31. napját követően tett igénybejelentés alapján megvalósított háztartási méretű kiserőmű is, amelynek üzemeltetője igazolja, hogy igénybejelentésére a szolgáltató érdekkörében felmerült oknál fogva nem került sor.

3. § Az 1.  § (1)  bekezdésében megjelölt ideiglenes felfüggesztés megszüntetésére és a  megszüntetés ütemezésére – az  e  rendelet hatálybalépését követően megvalósuló közcélú hálózat- és rendszerfejlesztés függvényében  – a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatot tesz a  technológiai és ipari miniszter részére, aki az ideiglenes felfüggesztés megszüntetésének időpontjáról és ütemezéséről rendeletben határoz.

4. § Felhatalmazást kap a  technológiai és ipari miniszter, hogy a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján rendeletben határozza meg az  1.  § (1)  bekezdésében megjelölt ideiglenes felfüggesztés megszüntetésének időpontját és a megszüntetés ütemezését.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

A Kormány 414/2022. (X. 26.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején a naperőművek hálózati csatlakozásának gyorsításához szükséges intézkedésekről és a mikrogridek létrehozásáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 39.  § (1)  bekezdésétől eltérően magánvezetéket a közcélú hálózatra közvetlenül csatlakozó aktív felhasználó létesíthet a felhasználási helyén belül abból a célból, hogy az aktív felhasználó által termelt villamos energiát a magánvezetékhez csatlakozó – a Vet. 39. § (1) bekezdés b)–d)  pontjában meghatározottakon túl – más felhasználóval vagy vételezővel megossza. Az aktív felhasználó által termelt és megosztott villamos energiára vonatkozóan nem kell alkalmazni a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. vhr.) 13/B. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezést.

2. § (1) A Vet. vhr. 5. §-ában és 2. számú mellékletében foglaltaktól eltérően legfeljebb 10,8 kVA csatlakozási teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetén – amennyiben a  termelő berendezés teljesítménye nem haladja meg a  fogyasztási helyen az  igény benyújtásakor meglévő rendelkezésre álló teljesítményt, és ha az  igénybejelentő az  igénybejelentést az  elosztó hálózati engedélyes erre kijelölt elektronikus felületén nyújtotta be – a  helyszíni felülvizsgálatot nem igénylő csatlakozási igényekre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Ebben az esetben a  hálózati engedélyes a  Vet. vhr. 2. számú melléklet 2.10.  pontjában foglaltakkal összhangban a  legfeljebb 10,8 kVA csatlakozási teljesítményű háztartási méretű kiserőmű csatlakoztatására vonatkozó műszaki tervet három munkanapon belül elbírálja.

(2) A 10,8 kVA csatlakozási teljesítményt meghaladó, de legfeljebb 50 kVA csatlakozási teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetén – amennyiben a termelő berendezés teljesítménye nem haladja meg a fogyasztási helyen az igény benyújtásakor meglévő rendelkezésre álló teljesítményt – az  igénybejelentő a  hálózati engedélyes által kiadott műszaki-gazdasági tájékoztató alapján, a  műszaki dokumentáció jóváhagyását megelőzően saját kockázatára megkezdheti a  háztartási méretű kiserőmű telepítését és a  háztartási méretű kiserőmű csatlakoztatásához szükséges átalakítások elvégzését a csatlakozási pontig, valamint a mérőszekrény kiépítését.

(3) Az  igénybejelentő a  (2)  bekezdésben meghatározott háztartási méretű kiserőmű telepítésének befejezését és a  csatlakozási dokumentáció elosztó hálózati engedélyes általi jóváhagyását követően a  hálózati engedélyes felé megteszi a  készre jelentésre vonatkozó bejelentést. A  hálózati engedélyes a  készre jelentést követő nyolc napon belül időpontot egyeztet az igénybejelentővel a helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan, és – amennyiben az igénybejelentő ettől eltérően nem kéri – harminc napon belül megtartja a helyszíni ellenőrzést.

(4) A háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatásával és üzemeltetésével kapcsolatos további szabályokat az ellátási szabályzat és a  hálózati engedélyes üzletszabályzata, a  villamos energia értékesítés elszámolásával kapcsolatos további szabályokat a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Orbán Viktor s. k., miniszterelnök