A vonatkozó 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján a fűszerpaprika-termelő vissza nem térítendő támogatást igényelhet a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására. A támogatás igénybevétele előtt érdemes ellenőrizni az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe felvitt adatokat, és megtenni az esetleges változás-bejelentési kötelezettségeket. Erre vonatkozóan a 103/2016. (XII.22.) számú MVH közlemény rendelkezései az irányadók.

A fenti rendelet alapján támogatást vehet igénybe az a fűszerpaprika-termelő, aki:

–    a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

o a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (támogatási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a támogatási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,

o nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás alatt, és
o megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek.  

–    a támogatási időszakban (2019. október 20-a és 2020. április 30-a között) vásárolt vagy termeltetőtől, termelői csoporttól átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasználta,

–    az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ának rendelkezése értelmében nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy mely egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak.  

A támogatás összege az ügyfél és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok) részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

A támogatási kérelmet jelen a 32/2020. (IV.28.) közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0845 számú „Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása – Támogatási kérelem” elnevezésű nyomtatványon 2020. május 1. – 2020. augusztus 5. közötti időszakban lehet benyújtani postai, vagy elektronikus úton. Postai beadás esetén a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához postai úton az alábbi címre kell benyújtani: Magyar Államkincstár, Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya, 1476, Budapest, Pf. 407. Fontos! Amennyiben a borítékon a postai feladás dátuma korábbi, mint 2020. május 1., vagy későbbi, mint 2020. augusztus 5., úgy a támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja.

A vészhelyzeti szabályozásokra való tekintettel a kérelem és mellékéletei elektronikus úton a Magyar Államkincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) elérhető felületen is benyújthatók az Elektronikus ügyintézés / Alkalmazás megnyitása menüpontban – ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően – az Elektronikus kérelemkezelés / Általános űrlap benyújtása menüponton belül.

Az elektronikus benyújtásra vonatkozó részletes tájékoztatás a www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Támogatások / Nemzeti támogatások / Mezőgazdasági de minimis / Fűszerpaprika csekély összegű támogatás / Tájékoztatók menüpontnál elhelyezett Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató dokumentumokban található.

Az N0845 számú támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)    a saját nevére kiállított számlával rendelkező fűszerpaprika-termelőnek:
aa)    a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a fűszerpaprika-termelő nevére kiállított számla másolatát, és
ab) a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatát,

b)    a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számlával rendelkező fűszerpaprikatermelőnek:
ba) a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla másolatát,
bb)    a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a
másolatát,
bc) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés másolatát, és
bd) a termeltető vagy termelői csoport által a fűszerpaprika-termelő részére átadott fémzárolt vetőmag mennyiségét és nettó árát, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentumot.

NAK/Horváth Vivien