Hatályba lépett a geotermikus energia kutatásához, kinyeréséhez és hasznosításához kapcsolódó kormányrendelet-módosítás.

Március 1-jén lépett hatályba a Kormány 61/2023. (II. 28.) Korm. rendelete a geotermikus energia kutatásához, kinyeréséhez és hasznosításához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról, mely a következőket tartalmazza:

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. ( V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) I. fejezete a következő 1/J. §-sal egészül ki: „1/J. § (1) Ha a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 21/A. §-a szerinti geotermikusenergia-kutatás állami tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti vagy arra közvetlen hatással van, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó geotermikus energia kutatásának engedélyezése során, vagy – ha a kutatási engedélyezési eljárásban még nem álltak rendelkezésre a hozzájárulásra vonatkozó döntés meghozatalához szükséges adatok – a geotermikus védőidom megállapítására és módosítására vonatkozó eljárásban a kérelmezőnek igazolnia kell a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának meglétét is. (2) A vízügyi igazgatóság a nyilatkozatát a geotermikus kutatási engedély iránti kérelmet tartalmazó megkeresés alapján, az 1/B. § (5) bekezdés c) pontja szerinti tartalommal adja ki a kérelmezőnek a megkeresés megérkezésétől számított húsz napon belül.”

2. § Az R1. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) Vízkészlet hasznosítására vízjogi létesítési engedély akkor adható, ha a) ezzel egyidejűleg a hasznosítással összefüggésben keletkezett szennyvíz, továbbá a csapadékvíz összegyűjtéséről, elvezetéséről, kezeléséről és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő elhelyezéséről is gondoskodtak, valamint az erre vonatkozó műszaki megoldás a kérelem és a kiadott létesítési engedély részét képezi, b) a kérelemben foglaltak kielégítik a külön jogszabály szerinti igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékekre vonatkozó előírásokat, valamint c) a hasznosítás során nem alakul ki hidrodinamikai hatás a bányafelügyelet által megállapított geotermikus védőidommal, és a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti vízigény kielégítési sorrend érvényesül.”

2. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében a „követően” szövegrész helyébe a „követően lehetőség szerint” szöveg lép. 3. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2023. évi 30. szám 885

5. § Az R2. 1. melléklet

a) 1. pontjában foglalt táblázat C:94 és C:95 mezőjében a „szükséges,” szövegrész helyébe a „szükséges, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le,” szöveg,

b) 1. pontjában foglalt táblázat C:97 mezőjében a „szükséges” szövegrész helyébe a „szükséges, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le” szöveg,

c) 9. pontjában foglalt táblázat C:20 és C:21 mezőjében az „érinti” szövegrész helyébe az „érinti, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le, és a létesítés vagy tevékenység nem bányászati célú” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R2. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 12., 13. és 17. sora.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A cikkhez szemlézett írások:

Magyar Közlöny, 2023. február 28. kedd